Phrase du jour
 1. Lordgun (62 phrases)

 2. Endymion (42 phrases)

 3. Paul (40 phrases)

 4. La Globule (32 phrases)

 5. Skaven (25 phrases)

 6. Krucial (21 phrases)

 7. Batman (20 phrases)

 8. Pierre (17 phrases)

 9. Damien (16 phrases)

 10. Gregory (13 phrases)

 11. Charles (12 phrases)

 12. Sergos (11 phrases)

 13. Spud (9 phrases)

 14. Romain (8 phrases)

 15. Alextram (7 phrases)

 16. Fred (7 phrases)

 17. Samir (7 phrases)

 18. Brett (5 phrases)

 19. Akky (5 phrases)

 20. Sophie (5 phrases)

 21. Julien (5 phrases)

 22. Hio (4 phrases)

 23. Cindy (4 phrases)

 24. Laure (3 phrases)

 25. Eddy (3 phrases)

 26. Jérémie (3 phrases)

 27. Malo (3 phrases)

 28. Christophe (2 phrases)

 29. Arnauld (2 phrases)

 30. Ghislain (2 phrases)

 31. Lezard (2 phrases)

 32. Frambi (2 phrases)

 33. SirConan (2 phrases)

 34. Charlie (2 phrases)

 35. Nabil (2 phrases)

 36. Le_Sid (2 phrases)

 37. Jerome (2 phrases)

 38. Nicolas (2 phrases)

 39. Gfx (2 phrases)

 40. Diana (2 phrases)

 41. Mathieu (1 phrase)

 42. Florian (1 phrase)

 43. Lu (1 phrase)

 44. Thiara (1 phrase)

 45. Michaël (1 phrase)

 46. Alex (1 phrase)

 47. Ludivine (1 phrase)

 48. Gilles (1 phrase)

 49. Vincent (1 phrase)

 50. Stefania (1 phrase)

 51. Bénédicte (1 phrase)

 52. Yaya (1 phrase)

 53. Erei (1 phrase)

 54. Charly (1 phrase)

 55. Alix (1 phrase)

 56. JoJo (1 phrase)

 57. Stephane (1 phrase)